Atles blogg

Reason to go. To Mandal!

I dag reiser vi på dagsturer til København. Weekend turer til Shanghai. Småbarnsfamilier på dagsturer til Fårup Sommerland og vi kjøper billigere flyturer til New York enn til Tromsø. Det er konkurransebildet for å få flere gjester og besøkende til Mandal - og Sørlandet. "Reason to go" er et spørsmål vi må stille oss i utviklingen. Nå er det en diskusjon om utviklingen og videre drift av Sjøsanden Feriesenter. Men den burde vært løftet opp i et større perspektiv, samt involvert Sjøsanden Feriesenter i betydelig sterkere grad.

Asplan Viak har levert en Mulighetsstudie etter utlysning fra Mandal Kommune vedrørende utviklingen av Sjøsanden Feriesenter. Nå inviterer Sjøsanden Næringshage og Turistkontoret for Lindesnesregionen til offentlig diskusjon. Sjøsanden Feriesenter har lange tradisjoner og er viktig for besøksnæringen i Mandal. Diskusjonen vedrører også utviklingen av Besøks- og Opplevelsesnæringen for Mandal og Sørlandet generelt sett. I flere år har det vært diskutert nytt hotell i Mandal uten å lykkes, og nå skal det offentlige finne løsningen for Sjøsanden Feriesenter sin fremtid!

Torhild Reme Johnsen og Per Birkeland har drevet Sjøsanden Feriesenter i snart 30 år. De to besitter en uvurderlig kunnskap og innsikt om turister i Mandal. Å ikke bygge videre på denne kompetanse kan være katastrofal. Gjennom snart 30 år med samtaler med gjester. Hvem kommer til Mandal og Sjøsanden, hvorfor kommer de, hvor lenge er de, reiser de mye rundt, hva besøker de, hva spør de etter osv. Denne innsikt besitter drifterne og eierne av Feriesenteret. De er antakelig de mest solide og langsiktige investorer i Mandal innen Besøks- og Opplevelsesnæringen. I tillegg har de hatt en god drift, dette burde honoreres og blitt satt pris på i den videre utvikling. Vi må ikke la denne kompetansen forbli ubenyttet i utviklingen av Sjøsanden Feriesenter eller Mandal for å sette det i perspektiv.

Alternativkostnaden kan bli høy.

 

 Camping -2

Sjøsanden Feriesenter ligger idyllisk til ved Sjøsanden og Furulunden. Mandal Kommune har gjennomført en mulighetsstudie utført av Asplan Viak og nå inviteres innbyggere til å si hva de ønsker med Feriesenteret de neste 30 år. Det er en viktig beslutning både for Feriesenteret men også for utviklingen av Besøks- og opplevelsesnæringen i Mandal og Sørlandet.

 

Hva ønsker Mandal Kommune

Hvis vi går tilbake i tid da Kommunen utlyste ønsket om en mulighetsstudie så spesifiserte de følgende oppgaver og ønsker:

- 30-års perspektiv på investeringene m/grov kostnadsanalyse
- Trinnvis utvikling
- Respekt for landskapet
- Variert overnattingstilbud
- Campingtilbud
- Aktivitetstilbud
- Attraktivitet for lokalbefolkning og turister
- Attraktivitet for regionalt reiseliv
- Utvidet sesong/helårstilbud (Avvik fra reguleringsplanen kan aksepteres, men må begrunnes)
- Hensynet til miljøperspektivet

Det som antakelig utgjør den store endringen er ønsket om helårsdrift og attraktivitet for regionalt reiseliv. Hvilken betydning som legges her kan tolkes forskjellig. Feriesenteret har helårsåpent og har en regional betydning. Men utviklingen er tøff og konkurransebildet blir stadig mer internasjonalt og spisset. Spørsmålet vi må stille oss, "Reason til go", er det sterkt nok. Vi må anta at Mandal Kommune ønsker å fokusere på tøffere konkurranse og vekst. I tillegg kommer lokale utfordringer med restriksjoner og følelser for Furulunden. Sett fra et konkurranseperspektiv så er ikke alt som vi innbyggere føler som fantastisk, en naturlig "reason to go" for potensielle turister. Det må ikke bli ødeleggende for utviklingen av Mandal som reisemål. 

Vi må også spørre oss om kommunen spekulerer i en alternativ plan for hotell til byen i sin forespørsel. Jeg tolker det også slik at de ønsker en kapasitetsutvikling, som igjen betyr at Mandal Kommune ønsker seg vekst. Da må spørsmålet settes i et større perspektiv.

 

Sjøsanden Og Muligheter

For at verden og Mandal skal utvikle seg er ville drømmer vesentlig, også det utenkelige. Nødvendigvis trenger ikke fasiten bli slik. Bildet er en illustrasjon som kolliderer med de fleste Mandalitters syn på Furulundens og Sjøsanden Feriesenter utviklingsmuligheter. Men samtidig er det vesentlig å stille seg spørsmålet om "reason to go". Hvis det er ønskelig med en kapsitetsutvikling  og en sterkere attraksjonskraft som krever vekst. Hva skal driveren være? London har sin London Eye, hva om Mandal fikk sin Mandal Eye. Plasseringen kan selvsagt diskuteres. 

 

En næring i vekst

Besøks- og Opplevelsesnæringen er den næringen som vokser prosentvis mest på verdensbasis, men i Norge klarer vi ikke samme vekst. De siste tall om utviklingen fra oktober 2016 er gode for Norge, en oppgang på hele 11 prosent fra utlandet, og to prosent fra Norge. På Sørlandet har vi ikke klart å ta del i denne veksten, og det er virkelig bekymringsfullt. Vi må og bør utvikle tydeligere og mer attraktive produkter og ha en målrettet strategi. Nå har Fylkeskommunene gjort et tydelig veivalg og prioritering gjennom Besøk Agder 2030 og VINN Agder 2030. Sørlandet er langt fremme med å bygge og utvikle kompetansen gjennom Næringsklyngen USUS. (Sjøsanden Feriesenter er med i denne). Men vi skulle hatt sterkere turistdrivere på Sørlandet.

Trenden i Norge retter seg mot opplevelsesbasert turisme. Aktiviteter er viktig for turister, både utenlandske og blant nordmenn. Vi ser også at shopping og kultur blir mer og mer inkludert i det gamle reiselivsbegrepet, derfor benytter flere Besøks- og Opplevelsesnæringen som navn på næringen. Men for å se på det som virkelig trekker folk og turister er det temaparker. Sist jeg var i Danmark leste jeg i en Stena Line brosjyre om turer til Sverige, Finland og Norge. Det var fokus på to ting. Temaparker og opplevelsesbaserte reiser. Sørlandet var kun nevnt en gang.

På Sørlandet har vi Kristiansand Dyrepark som er viktig for Besøks- og Opplevelsesnæringen. De er en driver for å øke trafikken til vår landsdel, og det meste av Sørlandet har synergier. Idag vet vi at Eliasland og Knertenparken er på tegnebrettet, om de blir realisert er usikkert. Men flere temaparker er egentlig det som hadde bidratt til mest vekst. De er en "reason to go". Når gjesten kommer finner de og benytter andre aktiviteter og tilbud i regionen og landsdelen.

Sysselsetting.

Besøks- og Opplevelsesnæringen er i vekst. Det er vesentlig å utvikle en lønnsom næring parallelt. En næring som tjener penger sikrer verdiskapning og skattepenger. For ikke å glemme overskudd til å investere i utvikling, og uten utvikling stopper det.. Mange tenker på turismen som en næring som lever sitt eget liv. Men Besøks- og Opplevelsesnæringen er en næring med store ringvirkninger, turister legger igjen mye penger. Siste statistikk fra Innovasjon Norge forteller at en nordmann legger igjen 1.405 kroner, en tysker 1.310 kroner pr dag. De mest lukrative gjestene er kineserne som legger kr 3.695,- pr døgn, og en amerikaner med kr 3165,-. Tenk om vi kunne fått flere av dem? (kilde: Innovasjon Norge/ Turistundersøkelsen - oppsummering av sommersesongen 2015). 

Forsker og Sosialøkonom Knut Vereide fra Telemarksforskning har forsket og funnet tydelige sammenhenger mellom besøksattraktivitet, bostedsattraktivitet og næringsutviklingsattraktivitet. Det som er en utfordring her på Sørlandet er at det er for lite mennesker og det er for lite samhandling mellom kommuner og regioner. Samt for få kommuner/ regioner med god vekst. En positiv utvikling på Besøksattraktivitet gir virkning på bostedsattraktivitet og muligheter for vekst i næringslivet generelt sett.

En Besøks- og Opplevelsesnæring med vekst og gode økonomiske tall gir verdiskapning, sysselsetting og overskudd til å utvikle seg. Sjøsanden Feriesenter driftes bra og med overskudd.

Reason to go!

Verden blir mindre og mindre, og det er enklere og rimeligere å velge mange destinasjoner. Konkurransebildet er i stadig endring og derfor blir spørsmålet vi må stille oss, "reason to go" viktig. Selv om vi Mandalitter synes at Sjøsanden og Furulunden er fantastisk og unik så er ikke det ensbetydende med at det er en "reason to go!" for turisten. Å komme til Mandal eller Sørlandet. 

Mandal bør løfte diskusjonen opp og analysere hvilken posisjon Mandag har på Sørlandet m.h.t. attraksjonskraft og hva som virkelig er driveren(e) for at turister velger Mandal og at vi opprettholder en sterkt posisjon på Sørlandet. Det er ikke gitt at det for eksempel skal og må bygges attraksjoner i dagens Feriesenter for at de ønsker og krav som er gitt skal innfris. Det kan også være lokalisert andre steder. Samtidig må det være anledning til å både løfte mange tunge steiner og se på muligheter som både er radikale og ville. Uten ville drømmer blir det fort begrensinger, og sannsynligheten for vekst blir mindre. London har sin London Eye, i hvilken grad kan Mandal skape noe unikt og spesielt? 

 

Gularfjellet

Gaularfjellet har en unik utsikt, og de ville da legge til rette for bedre parkering. Isteden gjorde de en genistrek. De bygde et utsiktspunkt med betydelig attraksjonskraft. Ofte kan det enkle være det beste. Resultatet er betydelig økning i trafikken og ikke minst at turistene selv står for markedsføringen av stedet ved at de fotograferer og distribuerer i sosiale medier. Kundeopplevelsen er merkevaren og kundehistoriene er markedsføringen.

 

Det avgjørende valget.

Sjøsanden Feriesenter har snart vært i drift i 30 år. Deres økonomi har vært god og de har en belegningsprosent de fleste kan drømme om. Vi må ta vare på de aktørene som gjør det bra og er i stand til å eksistere, sysselsette og utvikle seg. Sammen med de ovenfor nevnte argumenter om den kompetanse de besitter kan ikke Mandal Kommune ignorere. Mange har sterke følelser for Furulunden, det legger flere begrensinger enn muligheter til utviklingen av næringen. Jeg spør meg om ikke Mandal, og Sørlandet, hadde vært best tjent med å løfte diskusjonen opp i et større perspektiv med hensyn til å arbeide mer spesifikt med en regional attraksjonskraft. Så kunne det vært en egen diskusjon om videre drift i Sjøsanden Feriesenter. Her kunne Per Birkeland og Torhild Reme Johnsen levert sin egen mulighetsstudie som kommunen kunne evaluert deres ideer de kommende 30 år. Ingen besitter den kompetanse og innsikt som de gjør.

Ambisjonene til Mandal bør være så høye at det ikke bare gavner Mandal, men at Mandal bidrar på å øke gjestestrømmen totalt til Sørlandet. Det ville også kunne påvirke etterspørselen til nytt hotell i sterkere grad.

Sjøsanden Feriesenter, strendene og Furulunden er viktig for Mandal og turister. Men vi må sette det i perspektiv til det konkurransebildet som er. Det som vi mandalitter elsker, er nødvendigvis ikke det som er det utløsende faktor for "Reason to go" for potensielle turister. Sørlandet klarer ikke å følge den veksten som Norge har for tiden, vi må spisse og utvikle attraktive produkter som turistene etterspør. For det kreves det faglig innsikt og høy kompetanse. 

Men drifterne og eierne av Sjøsanden Feriesenter sin kompetanse og innsikt i næringen må verdsettes og danne basisen i den videre utvikling. 

15.01.17