Atles blogg

Tidenes mulighet for reiselivsnæringen

Statens store omorganisering av reiselivet gir oss i næringen mulighet til å bli mer strukturerte, bygge nettverk, utvikle kompetanse, fokusere mer på daglig drift, og få økt verdiskaping

Dagens reiselivsnæring er generelt sett en bransje med lav verdiskaping, dårlig struktur og mange aktører har reiseliv som biinntekt.

Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) har igangsett en stor omorganisering av hele reiselivsnæringen gjennom å dele opp Norge i regioner og nedsatt flere utvalg til å jobbe med ny struktur og oppgaver. Starten i denne prosessen har skapt mange muligheter men også en del motstand. Vår landsdel er langt fremme i den nye tankegangen, men veien er ikke uten motstand.  Undertegnede sitter i utvalget for Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark som ledes av Reidar Fuglestad, og jeg vil belyse noen av mulighetene og utfordringene. 

Det er ikke riktig å si at gammel organisering har vært feil, men tiden har endret seg og turistene søker informasjon, kunnskap og bestillinger i andre kanaler enn for bare få år tilbake. Disse endringene skjer hurtig og vi må ta høyde for at det fortsatt vil være endringer i dette mønsteret. Ikke minst endres behovet for kompetanse. Utvalget for vår region har foreløpig konkretisert 5 store arbeidsoppgaver som det nye selskapet skal arbeide med. 

  1. Markedsføring
  2. Nettverksbygging i bransjen
  3. Kompetanse/ kunnskapsutvikling
  4. Trendanalyser/ markedsanalyser
  5. kurs/ event/ seminar.

Et vesentlig punkt for de fleste aktører i reiselivsnæringen er å bli gjort kjent utenfor sitt geografiske område. Kjennskap er potensiale for salg, ingen kjennskap ingen salg. Da trengs markedsføring og kommunikasjon i de kanalene som dagens turister søker i. Her har vi behov for både god kompetanse på markedsføring og gode kunnskaper om de kanalene som turistene søker i. Salgs- og kommunikasjonskanalene har endret seg betydelig. 

Videre er det svært viktig å utøve analyser av hva faktisk turistene gjør, hva de ønsker og faktisk hva de søker etter. Dette er kunnskap og kompetanse som de fleste turistaktører i dag ikke behersker. Dette har vi mulighet til å bygge opp gjennom en ny organisasjon. Dette selskap eller organisasjon trenger ikke være tilstede overalt i Norge med egne kontorer. Da blir styrken på nettverket internt i turistnæringen viktig.  Tilstedeværelsen vil lokale vertskapskontorer ta seg av.

Selvsagt må det være en nærhet til denne organisasjonen, men i dagens samfunn med ulike kommunikasjonsmuligheter så er fordelen med et sterkt fagmiljø i et selskap av større betydning for den assistanse, støtte og hjelp jeg trenger enn at de fysisk er i mitt nabolag. Videre er det ikke selskapet i seg selv som skal markedsføres eller bygges merkevare rundt, det er innholdet i sitt geografiske område med de ulike aktørene, attraksjonene, hotellene osv. som skal selges. Et slikt selskap kan derfor utmerket arbeide med mange aktører med forskjellig innhold og utseende og ulike merkenavn på reisemål osv. 

En annen vesentlig del av arbeidsoppgavene til en ny organisasjon er å samle bransjen til nettverkstreff, samlinger, kurs osv. Desto bedre vi kjenner hverandre desto enklere er det å ta kontakt, diskutere erfaringer og således løfter nettverket kompetansen og kjennskapen. Dette gjør det enklere å prate positivt om hverandre, det er lettere å anbefale gjøremål, overnattinger, severdigheter, aktiviteter over for gjesten. Da opplever turisten oss som positive og mer servicevennlig. Dette vil fremme og styrke mulighetene til at turistene kommer tilbake. Det stimulerer verdiskapninger og hele omdømmet til Sørlandet styrkes – ikke bare Sørlandet som turistmål. Vi må huske at turisten er vanlige mennesker med jobb og sosial omgangskrets. De positive opplevelsene drar de med seg i diskusjoner og anbefalinger. Det er dette som kaller «Word of mouth» - og som har en uvurderlig markedseffekt.

På Sørlandet har vi USUS. Dette er et program som har fokus på gjenkjøp og nettopp utvikling av nettverk og kompetanse til reiselivsnæringens aktører. I år har også aktører fra Telemark blitt medlemmer.  USUS har som mål å utvikle et Norwegian Centre of Expertice på gjenkjøp for reiselivsnæringen. Det er den samme utviklingen som NODE-nettverket har vært gjennom. USUS utvides stadig med nye aktører og fokuset i arbeidet bidrar sterkt til at vår region ligger langt fremme i norsk sammenheng på utvikling av reiselivsnæringen. USUS bidrar til å forsterke den prosess med omorganisering reiselivsnæringen jobber med i vår region.  

Det er mange steder, destinasjonsselskaper, vertskapskontorer som må gjøre endringer. Men tiden har endret seg, menneskene har endret seg i «søket» etter ferie og reiser – da må våre organisasjoner tilpasse seg tiden. Selvsagt kan arbeidsoppgaver og stillinger gå tapt. Men denne store omorganiseringen som initieres fra HND gir unike muligheter til næringen. Vi må angripe den med de mulighetene som ligger foran oss og ikke sikre fortiden. Det ligger potensiale til økt gjestestrøm og større verdiskapning. Vi vet at reiselivsnæringen bidrar til store overrislingseffekter og synergier i nærområdene, som igjen skaper og sikrer arbeidsplasser i andre næringer.

Det kreves arbeid, men nå gir det oss muligheter til å bli mer strukturert, bygge nettverk, bygge og utvikle kompetanse i næringen og fokusere mer på daglig drift og med potensiale til økt verdiskapning. 

Vi er på vei, vi har USUS i drift og nå med omorganisering og nye muligheter har vi tidenes muligheter for å utvikle reiselivsnæringen. 

Bursdag1

01.10.13